معرفی

مشخصات فردی

فرزاد جعفرکاظمی

نام - نام خانوادگی : فرزاد   جعفرکاظمی

پست الکترونیکی : fj_kazemi@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مکانیک - حرارت و سیالات
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مکانیک - تبدیل انرژی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مکانیک - انرژی کاربردی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

سوابق اجرایی

مدیر مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب از تیر 1392 تا مهر 1393

مدیر کل پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب از خرداد 1389 تا تیر 1390

سردبیر  Journal of Mechanical Research and Application دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب از1387 تا                1393

معاون پژوهشی دانشکده فنی دانشگاه  آزاد اسلامی واحد تهران جنوب  از 1385 تا 1386

عضو هیئت علمی تمام وقت   آزاد اسلامی واحد تهران جنوب از 1373

 عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

عضو هیئت مدیره و نایب رئیس انجمن علمی مهندسان کنترل و ابزار دقیق ایران (از 1394)

عضو  هیئت مدیره انجمن علمی حرارتی و برودتی ایران (از شهریور 1395)

عضو  هیئت مدیره انجمن علمی مدیریت مصرف انرژی (از 1395)

رئیس کمیته فنی متناظر ISO با عنوان مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی TC301 از 1395

عضو هیئت مدیره و دبیر انجمن علمی مهندسان کنترل و ابزار دقیق ایران (1389-1385)

عضو انجمن علمی انرژی خورشیدی ایران

رئیس کمیته فنی متناظر ISO با عنوان سرد سازی و تهویه مطبوع TC86  (2009-2008)

عضو انجمن منابع آب اروپاتیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مکانیک

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

مرتبه علمی : دانشیار

پایه : 18

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیئت علمی

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1373-01-01

فرزاد جعفرکاظمی
فرزاد جعفرکاظمی

محل خدمت :
    دانشکده فنی و مهندسی
مرتبه علمی :
    دانشیار
^